Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

I.SMLUVNÍ STRANY

a) Vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovaným ( dále jen hostem) a provozovatelem ubytovacího zařízení se řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména pak § 2326 až § 2331.

b) Smlouvou o ubytování se provozovatel ( AA Investment Group s.r.o., IČ: 04312856 ) zavazuje poskytnout ve své provozovně Hotel LEYLA***, Frymburk 181, 382 79 Frymburk, na sjednanou dobu ubytování a služby spojené s ubytováním.

II. OBJEDNÁVKA POBYTU

a) Poptávka pobytu může být elektronicky ( email: info@hotel-leyla.cz), osobně ( na recepci hotelu), či dopisem na adrese hotelu.

b) Na základě poptávky bude vytvořena nabídka ubytovacích služeb, vycházející z aktuálních pobytových balíčků a ceníku Hotelu Leyla.

c) Závazné potvrzení objednávky, rozsahu a obsahu smluvně sjednaných služeb, cen a termínu bude jasně uvedeno v potvrzujícím e-mailu hotelu s přiloženým voucherem s potvrzením závazné objednávky (dále jen rezervace). Voucher slouží jako potvrzení rezervace, proto jej předloží host při příjezdu do hotelu.

d) Zájemce může závazně objednat ubytovací služby a darovat je třetí osobě DÁRKOVÝ POUKAZ. Termíny pobytu mohou být dohodnuty při objednání DP nebo přímo s obdarovaným. Po přijetí platby na účet ( bod III. b) mu bude zaslán DP, jehož forma i obsah budou se zájemcem konzultovány.

III. PLATBY POBYTU

a) Při závazné rezervaci může hotel požadovat zálohu ve výši 50% nebo 100% ceny pobytu. Na základě fakturačních údajů uvedených hostem bude zaslána faktura splatná před zahájením ubytování. Teprve po přijetí platby na účet ubytovatele je pobyt závazně rezervován.

b) Host může svůj pobyt uhradit předem fakturou. Tu si vyžádá písemně na recepci hotelu. Na základě fakturačních údajů uvedených hostem bude zaslána zálohová faktura. Po zaplacení faktury na účet ubytovatele bude pobyt závazně rezervován.

c) Host může využít FKSP svého zaměstnavatele. Faktura bude vystavena na základě konkrétní písemné objednávky od zaměstnavatele s jasným uvedením fakturační adresy a částkou která bude proplacena.

d) Pobyt bude vyúčtován na recepci hotelu v den odjezdu hosta. Hotel si vymiňuje v některých případech právo požadovat zaplacení objednané služby již při příjezdu. Platba může být provedena:

  • hotovostí v platné české měně / EUR
  • platební kartou
  • bankovním převodem na účet po vystavení faktury po předchozí písemné domluvě

IV. ZMĚNA NEBO STORNO REZERVACE

a) Host je oprávněn požádat kdykoliv o změnu rezervace, či rezervaci zrušit. Vždy tak musí učinit písemně (možná je i elektronická forma).

b) Ubytovatel může požadovat v oprávněných případech škodu vzniklou zrušením rezervace formou storna. Jedná se o rezervace především v letní sezóně a termínech, kdy lze předpokládat zvýšený zájem o ubytování.

c) Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci) pobyt zrušit nebo změnit dohodnuté podmínky pobytu. Tyto změny musí ubytovatel oznámit co nejrychleji, nejpozději však 5 dnů před započetím služby. Pokud s nimi zákazník nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit a požadovat vrácení již zaplacené zálohy či faktury.

d) Storno podmínky při platbě před zahájením ubytování a v případě zrušení rezervace hostem:

  • zrušení pobytu 30 -15 dní před dnem příjezdu 25% předpokládané ceny pobytu
  • zrušení pobytu 14 -7 dní před příjezdem 50% předpokládané ceny pobytu
  • zrušení pobytu 6 dní a méně před příjezdem 75% předpokládané ceny pobytu
  • den příjezdu 100% předpokládané ceny pobytu

e) Za nevyčerpané objednané služby a změny objednaných služeb ze strany hosta v průběhu pobytu neposkytuje hotel žádné náhrady, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. To platí i při ukončení pobytu před dohodnutým datem.

V. UBYTOVACÍ SLUŽBY

a) Při příjezdu do hotelu je každý host povinen dle zákona předložit občanský průkaz . Tím získává právo na běžné užívání najatých prostor a čerpání dohodnutých služeb.

b) Host zodpovídá ubytovateli za případnou škodu kterou způsobí úmyslně či neúmyslně v prostorách Hotelu Leyla *** , či s ním ubytované osoby i zvířata. Je povinen vzniklou škodu neprodleně nahlásit a nahradit vzniklou újmu.

c) Pokud má host připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb, rozsahu či obsahu poskytovaných služeb, je povinen své požadavky uplatnit bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny přímo na místě.

d) Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li písemně ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy.

e) Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz, Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

f) V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

VI. ZÁVĚR

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2016. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.